REG

På ordinarie bolagsstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ) den 28 april 2022 beslutades följande

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning för räkenskapsåret 2021 ska fastställas till 1,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 2 maj 2022. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknades kunna ske den 5 maj 2022.

Styrelse och arvode

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägare Lars Johanssons förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägare Lars Johanssons förslag, att omvälja Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blåbjerg Sørensen, Karl Kristian Bergman Jensen och att välja Kirsten Ægidius till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.
Stämman beslutade att omvälja Marinus Blåbjerg Sørensen till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 585 000 kronor, varav 195 000 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 130 000 kronor vardera till övriga tre styrelseledamöter. 

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja revisionsbolaget Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer auktoriserade revisor Henrik Ekström utses till huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Styrelsen fick bemyndigandet att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Valberedning

Karl Kristian Bergan Jensen informerade om att en valberedning på tre medlemmar bestående av Alexandre Pergament och Marinus Blåbjerg Sørensen som ordinarie ledamot och Karl Kristian Bergman Jensen som orförande har etablerats.
Stämman beslutade att fastställa samma principer för valberedningen som föregående år i enlighet med styrelsens förslag.

Malmö i april 2022, styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Karl Kristian Bergman Jensen, CEO +46 40-239520.
Ivan Ruscic, CFO +46 40-239520.
Claes Libell, Group Financial Controller och Investor Relation +46 40-239520. 

New Nordic Healthbrands AB (publ), SE-211 43 Malmö, telefon +040-239520, email: [email protected].
Org. nr. 556698-0453.

Certified advisor: Mangold Fondkommission AB. +46 8 503 01 550, [email protected]

New Nordic Healthbrands AB (publ) grundades 1990 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden sedan 2007. Företagets affärsidé är att erbjuda de mest effektiva och säkra kosttillskotten, naturliga läkemedel och kosmetiska produkter för specifika hälso- och skönhetsfrågor.  New Nordics produkter finns nu tillgängliga i 42 länder i apotek, hälsobutiker, skönhetsbutiker og travel retail. New Nordic har sina egna mindre försäljnings- och marknadsföringsföretag i de flesta europeiska länder, Kanada och USA, för att organisera lokala marknadsföringskampanjer, betjäna återförsäljare och för att betjäna slutkunderna. År 2021 var försäljningen 515 MSEK. Nästan alla New Nordics produkter som säljs över hela världen tillverkas i Skandinavien. För mer information, besök www.newnordic.com


Om New Nordic

New Nordic är ett kosttillskottföretag som fokuserar på starka internationella varumärken inom specifika hälsomarknadssegment som sömn, åldersbekämpning och viktminskning, samt hår-, hud- och naglar.

Webbplats
www.newnordic.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från New Nordic via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn NNH ISIN-kod SE0001838038 Certified Adviser Mangold