REG

På ordinarie bolagsstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ) den 29 april 2020 beslutades följande

Utdelning
Det fastställdes att utdelningen för räkenskapsåret 2019 fastställs till 1,75 kroner per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 4. maj 2020. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 7. maj 2020.

Styrelse och arvode
Samtliga stämmovalda styrelseledamöter; Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sörensen och Karl Kristian Bergman Jensen, omvaldes av årsstämman. Styrelsen omfattar, liksom 2019, fyra stämmovalda styrelseledamöter. Marinus Blaabjerg Sörensen omvaldes till styrelseordförande. Det fastställdes att styrelsearvodet sammanlagt skall utgöra 250 000 kronor att fördela med 0 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 125 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter.

Revisor
Till revisionsbolag valdes Ernst & Young AB med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor. Det fastställdes att ersättning till revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande
Styrelsen fick bemyndigandet att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Malmö i april 2020, styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)

Malmö 30 april 2020

För mer information vänligen kontakta:
Karl Kristian Bergman Jensen, CEO +46 40-239520.
Marinus Blåbjerg Sørensen, CFO +45 46323344.

New Nordic Healthbrands AB (publ), SE-211 43 Malmö, telefon +040-239520, email: [email protected].
Org. nr. 556698-0453.

Certified advisor: Mangold Fondkommission AB. +46 8 503 01 550, [email protected].

New Nordic Healthbrands AB (publ) grundades 1990 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden sedan 2007. Företagets affärsidé är att erbjuda de mest effektiva och säkra kosttillskotten, naturliga läkemedel och kosmetiska produkter för specifika hälso- och skönhetsfrågor. New Nordics produkter finns nu tillgängliga i 41 länder i apotek, hälsobutiker, skönhetsbutiker og travel retail. New Nordic har sina egna mindre försäljnings- och marknadsföringsföretag i de flesta europeiska länder, Kanada och USA, för att organisera lokala marknadsföringskampanjer, betjäna återförsäljare och för att betjäna slutkunderna. År 2019 var försäljningen 453 MSEK. Nästan alla New Nordics produkter som säljs över hela världen tillverkas i Skandinavien. För mer information, besök www.newnordic.com. more information, visit www.newnordic.com.


Om New Nordic

New Nordic är ett kosttillskottföretag som fokuserar på starka internationella varumärken inom specifika hälsomarknadssegment som sömn, åldersbekämpning och viktminskning, samt hår-, hud- och naglar.

Webbplats
www.newnordic.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från New Nordic via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn NNH ISIN-kod SE0001838038 Certified Adviser Mangold