REG

Korrigering till kallelse till årsstämma 2020 i New Nordic Healthbrands AB (publ). I det senaste pressmeddelandet ingick inte information om hur man deltar, den har nu lagts till

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Adress: Dag Hammarskjölds Torg 2, 211 18 Malmö
Tid: Onsdagen den 29 april 2020 kl. 10.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 23 april 2020. Dels antingen skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Södra Förstadsgatan 3, 211 43 Malmö, eller via e-mail, [email protected]. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 23 april 2020 kl.16.00.Anmälanvia e-mail skall bekräftas av New Nordic.
Vid anmälan skall uppges namn, person-nummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 23 april 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Dagordning

 1. Årsstämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisor
 15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner
 16. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella ändringarna i besluten i punkten 15 som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket
 17. Årsstämman avslutas

Beslutsförslag

Punkten 10 - Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 fastställs till 1,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 4 maj 2020. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 7 maj 2020.

Punkterna 12, 13 och 14 - Arvoden åt styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor

Styrelsearvodet föreslås utgöra 250 000 kronor att fördela med 0 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 125 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter samt att ersättning till revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sörensen samt Karl Kristian Bergman Jensen. Till styrelsens ordförande föreslås Marinus Blaabjerg Sörensen.
Omval föreslås av Ernst & Young AB som revisor.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Malmö från och med den 1 april 2020 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2020, styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)

Kontakt:

Karl Kristian Bergman Jensen, CEO +46 40-239520.
Marinus Blåbjerg Sørensen, CFO +45 46323344.

New Nordic Healthbrands AB (publ), SE-211 43 Malmö, telefon +040-239520, email: [email protected].
Org. nr. 556698-0453.

Certified advisor: Mangold Fondkommission AB. +46 8 503 01 550, [email protected].

New Nordic Healthbrands AB (publ) grundades 1990 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden sedan 2007. Företagets affärsidé är att erbjuda de mest effektiva och säkra kosttillskotten, naturliga läkemedel och kosmetiska produkter för specifika hälso- och skönhetsfrågor. New Nordics produkter finns nu tillgängliga i 41 länder i apotek, hälsobutiker, skönhetsbutiker og travel retail. New Nordic har sina egna mindre försäljnings- och marknadsföringsföretag i de flesta europeiska länder, Kanada och USA, för att organisera lokala marknadsföringskampanjer, betjäna återförsäljare och för att betjäna slutkunderna. År 2019 var försäljningen 453 MSEK. Nästan alla New Nordics produkter som säljs över hela världen tillverkas i Skandinavien. För mer information, besök www.newnordic.com.


Om New Nordic

New Nordic är ett kosttillskottföretag som fokuserar på starka internationella varumärken inom specifika hälsomarknadssegment som sömn, åldersbekämpning och viktminskning, samt hår-, hud- och naglar.

Webbplats
www.newnordic.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från New Nordic via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn NNH ISIN-kod SE0001838038 Certified Adviser Mangold