REG

Kallelse till årsstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ)

Aktieägarna i New Nordic Healthbrands AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

Plats: Quality Hotel View
Adress: Hyllie Stationstorg 29, 215 32 Malmö, Sverige
Tid: Torsdagen den 28 april 2022 kl. 10.00

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 20 april 2022. Dels antingen skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress The Point, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, eller via e-mail, [email protected]. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 20 april 2022 kl. 16.00. Anmälan via e-mail skall bekräftas av New Nordic.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 20 april 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisor
 15. Valberedningens arbete
 16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner
 17. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella ändringarna i besluten i punkten 15 som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket
 18. Årsstämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG

Punkten 10 - Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2021 fastställs till 1,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara den 2 maj 2022. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 5 maj 2022.

Punkterna 12, 13 och 14

Styrelsearvodet föreslås utgöra 455 000 kronor att fördela med 195 000 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 130 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter samt att ersättning till revisor skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning. Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av ordinarie ledamöterna Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sörensen samt Karl Kristian Bergman Jensen. Till styrelsens ordförande föreslås Marinus Blaabjerg Sörensen.

Som ny revisor föreslås Deloitte AB med huvudansvarige revisor Henrik Ekström.

Punkten 15 - Beslut avseende valberedning

En valberedning, som per 31 december 2021 representerade 81 procent av rösterna i bolaget, har etablerats. För information om valberedningens sammansättning samt dess arbete under året hänvisas till New Nordic Healthrbands ABs webbplats: www.newnordicinvestor.com.

Det föreslås att årsstämman 2022 fastställer att samma principer som antogs vid föregående årsstämma 2021 gäller även för nästkommande Valberedning.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Malmö från och med den 5 april 2022 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Malmö i mars 2022
Styrelsen
New Nordic Healthbrands AB (publ)


Om New Nordic

New Nordic är ett kosttillskottföretag som fokuserar på starka internationella varumärken inom specifika hälsomarknadssegment som sömn, åldersbekämpning och viktminskning, samt hår-, hud- och naglar.

Webbplats
www.newnordic.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från New Nordic via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn NNH ISIN-kod SE0001838038 Certified Adviser Mangold