Nackahusen Holding AB (publ) påkallar skriftligt förfarande och lämnar meddelande om förändring av kontroll

Till innehavarna av de seniora säkerställda obligationerna med ISIN SE0009548100 ("Obligationerna") utgivna av Nackahusen Holding AB (publ) ("Emittenten").

Emittenten meddelade den 12 augusti 2020 att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") och Genova Property Group AB (publ) gemensamt förvärvade Emittenten ("Förvärvet") genom ett joint venture och att Emittenten avsåg att initiera ett skriftligt förfarande för att erbjuda innehavare att förlänga obligationernas löptid till 15 augusti 2022 och för att släppa borgensåtagandet lämnat av Oscar Properties Holding AB (publ).

Förvärvet utgör en förändring av kontroll (enligt definitionen i obligationsvillkoren) och innehavare som inte vill förlänga löptiden för obligationerna erbjuds att få sina obligationer återköpta av SBB mot kontant vederlag till ett pris av 101 procent av det nominella beloppet jämte ränta fram till dagen för återköpet, i enlighet med obligationsvillkoren. Innehavare som vill få sina obligationer återköpta ska kontakta Emittenten genom kontaktuppgifterna nedan. Likvid för återköpet förväntas redovisas på eller omkring 10 september 2020.

Emittenten meddelar idag att den påkallar skriftligt förfarande för att bland annat förlänga obligationernas löptid och släppa borgensåtagandet. Vidare föreslår Emittenten att innehavarna, bland annat, godkänner alla nödvändiga justeringar av obligationsvillkoren för att återspegla Förvärvet och att innehavarna efterger möjligheten till åtgärder kopplade till den bristande efterlevnaden av Avsnitt 12.1 (Distributions) i obligationsvillkoren i samband med fullföljandet av Förvärvet.

För ytterligare information om det fullständiga förslaget hänvisas innehavarna till kallelsen till skriftligt förfarande och meddelandet om förändring av kontroll (eng. Notice of Written Procedure and Change of Control Event) som idag distribueras till innehavarna och publiceras på Emittentens webbplats

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Mail: [email protected]


Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100