Nackahusen Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2018

Nackahusen Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.nackahusen.se.

Bolagets revisor lämnar en särskild upplysning i sin revisionsberättelse om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift. Den särskilda upplysningen återges nedan i sin helhet:

"Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen och not 3 under avsnittet "Verksamhetens art, omfattning och risker" av vilka det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av att moderbolaget har förmåga att tillskjuta medel eller att finansiering erhålls på annat sätt. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende."

Upplysningen om fortsatt drift är i enlighet med vad som kommunicerades i ett pressmeddelande i Oscar Properties Holding AB (publ), org nr 556870-4521 den 11 april 2019.

30 april 2019

För mer information, vänligen kontakta: Ola Nilsson, styrelseledamot och verkställande direktör för bolaget, +46 (0) 8 510 607 70, [email protected]

Denna information är sådan information som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 20.50 (CEST).


Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100