Nackahusen Holding AB (publ) initierar skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100

Nackahusen Holding AB (publ) ("Bolaget") har idag instruerat agenten för bolagets obligationslån med ISIN SE0009548100 att kalla till ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna att godkänna försäljningen av vissa kommersiella byggnader som ägs av Bolagets dotterbolag Nacka 5 AB ("Dotterbolaget") och vidta åtgärder i samband därmed på visst sätt. Obligationsinnehavare som tillsammans innehar omkring 70 procent av obligationslånets utestående belopp har på förhand gett sitt samtycke till Bolagets begäran och åtagit sig att rösta för Bolagets begäran.

Försäljningen av de kommersiella byggnaderna innebär att Dotterbolaget har förvärvat ett lagerbolag som har förvärvat den fastighet där alla kommersiella byggnader som ägs av Dotterbolaget är belägna. Lagerbolaget har sedan sålt tillbaka en av de kommersiella byggnaderna på denna fastighet och visst markområde till Dotterbolaget. Dotterbolaget har därefter sålt aktierna i lagerbolaget (inklusive de kommersiella byggnaderna) till en extern köpare. Köpeskillingen från försäljningen av aktierna kommer att användas för att göra en delamortering uppgående till 140 mkr på obligationslånet och en premie till obligationsinnehavarna enligt obligationsvillkoren. Därutöver kommer ett belopp motsvarande de räntebetalningar som ska göras den 13 november 2019, 13 februari 2020 och 13 maj 2020 enligt obligationsvillkoren att placeras på ett pantsatt konto. Det belopp som därefter återstår av köpeskillingen kan komma att lånas ut till Oscar Properties Holding AB (publ).

Kallelsen till det skriftliga beslutsförfarandet med detaljerad information om röstningsförfarandet samt ändringen av obligationsvillkoren finns att tillgå på Bolagets hemsida.

den 25 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, Styrelseordförande, +46 70 568 00 01, [email protected] 

Denna information är sådan information som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019 kl. [16:15] CEST


Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100