Nackahusen Holding AB (publ) gör delamortering på obligationslån med ISIN SE0009548100

Nackahusen Holding AB (publ) ("Bolaget") kommer den 13 augusti 2019 att göra en delamortering på Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0009548100 i enlighet med punkt 11.6 (Mandatory partial repayment due to a Permitted Divestment) i obligationsvillkoren. Delamorteringen genomförs som en följd av dotterbolaget Nacka 5 AB:s försäljning av vissa kommersiella byggnader. Totalt kommer 140 miljoner kronor att delamorteras vilket innebär att det nominella beloppet på varje obligation kommer att reduceras med 280 000 kronor. Utöver delamorteringen kommer upplupen men ej ännu utbetald ränta att erläggas på det belopp som amorteras. Den upplupna räntan på det amorterade beloppet uppgår totalt till cirka 2.147.000 kronor.

En premie totalt uppgående till 7 miljoner kronor kommer också att betalas till obligationsinnehavarna i enlighet med obligationsvillkoren.

Betalningen kommer att göras till de obligationsinnehavare som är registrerade i skuldboken per den 6 augusti 2019. 

Stockholm den 30 juli 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, Styrelseordförande, Nackahusen Holding AB (publ)
M +46 (0) 705 68 00 01

[email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2019 kl. 13:00 CEST


Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100