Nackahusen Holding AB (publ) erhåller godkännande för skriftligt förfarande för obligationslån med ISIN SE0009548100

Den 25 juni 2019 kallades, på Nackahusen Holding AB:s (publ) ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0009548100 där Bolaget bad obligationsinnehavarna att godkänna försäljningen av vissa kommersiella byggnader som ägs av Bolagets dotterbolag Nacka 5 AB ("Dotterbolaget") och att åtgärder vidtas i samband därmed på visst sätt (det "Skriftliga Förfarandet").

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 12 juli 2019. Det godkännande som Bolaget bett om i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet accepterades av 100 procent av de avgivna rösterna och ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga Förfarandet för att uppnå kvorum om minst 20 procent av det justerade nominella beloppet. Godkännandet som Bolaget bad om i det Skriftliga Förfarandet har således lämnats.

Godkännandet innebär att Dotterbolagets försäljning av vissa kommersiella byggnader och åtgärder som vidtas på visst sätt i samband därmed är godkända. Köpeskillingen från försäljningen kommer att användas för att göra en delamortering uppgående till 140 mkr på obligationslånet och betala en premie till obligationsinnehavarna enligt obligationsvillkoren. Därutöver har ett belopp motsvarande de räntebetalningar som ska göras den 13 november 2019, 13 februari 2020 och 13 maj 2020 enligt obligationsvillkoren placerats på ett pantsatt konto. Det belopp som därefter återstår av köpeskillingen kan komma att lånas ut till Oscar Properties Holding AB (publ).

Stockholm den 12 juli 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, Styrelseordförande, Nackahusen Holding AB (publ)
M +46 (0) 705 68 00 01

[email protected] 

Denna information är sådan som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019, kl. 14:30 (CEST).


Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100