REGMAR

Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Finansiell översikt

  • Periodens resultat uppgick till -18,6 mkr (51,9)
  • Eget kapital uppgick till 118,5 mkr (101,1)
  • Likvida medel uppgick till 0,2 mkr (19,4)
  • Soliditet % 19 (18)

Övrig information

Aktierna i fastighetsbolagen som Nackahusen Holding AB (publ) tillträdde den 15 februari 2017 omfattar fem delområden för bostadsutveckling i Nacka Strand där vart och ett av fastighetsbolagen innehar ett delområde var. Dessa innefattar delområde 5, 6, 8, 9 och 11.

Halvårsrapporten för Nackahusen Holding AB (publ) har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kr

2020-01-01
- 2020-06-30

2019-01-01
- 2019-06-30

2019-01-01
-2019-12-31

Nettoomsättning, tkr

1 755

43 746

7 724

Rörelseresultat, tkr

-1 514

338 849

-2 532

Periodens resultat, tkr

-18 590

109 717

51 956

Balansomslutning, tkr

638 564

764 917

573 384

Soliditet, %

18,56

19,31

17,63

Stockholm den 17 juli 2020
Nackahusen Holding AB (publ)
Per-Axel Sundström

Denna information är sådan information som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 16:00 CET.


Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100