Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 370 tkr.
  • Per 30 juni uppgick eget kapital till 8 962  tkr.
  • Skulderna uppgick till 576 451 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 500 000 tkr.
  • Bolagets soliditet var 1,53%.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Halvårsrapporten för Nackahusen Holding AB (publ) har inte granskats av en revisor.

 

Tkr

2018-01-01
- 2018-06-30

2017-01-01
-2017-06-30

2017-01-01
-2017-12-31

 

Nettoomsättning

6 950

4 781

11 674

 

Rörelseresultat

3 506

4 022

8 363

 

Resultat efter fin poster

-15 498

-9 870

-24 523

 

 

 

 

 

 

Uppgifter på balansdagen:

 

 

 

 

Balansomslutning

585 413

597 566

566 323

 

Soliditet %

1,53

3,32

0,79

 

Information om publicering av finansiella rapporter

Nackahusen Holding AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 28 februari 2019.

Stockholm den 16 juli 2018

Nackahusen Holding AB (publ)
Navid Rostam, vd

Denna information är sådan information som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 08:30 CET. 


Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100