Nackahusen Holding AB (publ) publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 109 717 tkr.
  • Per 30 juni uppgick eget kapital till 147 671 tkr.
  • Skulderna uppgick till 617 246 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 500 000 tkr.
  • Bolagets soliditet var 19,31%.

Övrig information

  • Jarl Rudin har under perioden tillträtt som VD.
  • Krister Karjalainen har under perioden tillträtt som styrelseledamot

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period. Halvårsrapporten för Nackahusen Holding AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Tkr 2019-01-01
- 2019-06-30
2018-01-01
-2018-06-30
2018-01-01
-2018-12-31
Nettoomsättning 43 746 6 950 13 383
Rörelseresultat 38 849 3 506 6 363
Resultat efter fin poster 109 717 -15 370 -29 733
       
Uppgifter på balansdagen:      
Balansomslutning 764 917 585 413 613 359
Soliditet % 19,31 1,53 1,63

 

Information om publicering av finansiella rapporter

Nackahusen Holding AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 28 februari 2020.

Stockholm den 22 aug 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Jarl Rudin, VD, Nackahusen Holding AB (publ)
M +46 (0) 707 62 30 08

[email protected]

Denna information är sådan information som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 aug 2019 kl. [8:30] CEST


Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100