Nackahusen Holding publicerar Delårsrapport 1 januari - 31 december 2018

Finansiell översikt

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -29 733 tkr.
  • Per 30 juni uppgick eget kapital till 10 000 tkr.
  • Skulderna uppgick till 562 834 tkr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 500 000 tkr.
  • Bolagets soliditet var 1,71%.

Helårsrapporten för Nackahusen Holding AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Tkr

2018-01-01
- 2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning

13 383

11 674

Rörelseresultat

6 363

8 363

Resultat efter fin poster

-29 733

-24 523

 

 

 

Uppgifter på balansdagen:

 

 

Balansomslutning

583 367

566 323

Soliditet %

1,71

0,79

Information om publicering av finansiella rapporter
Nackahusen Holding AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 22 augusti 2019.

Stockholm den 18 februari 2019

Nackahusen Holding AB (publ)
Ola Nilsson, vd

Denna information är sådan information som Nackahusen Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("VpmL"). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 08:30 CET.


Om Nackahusen

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Nackahusen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0009548100