Utökat borrprogram över Kallmora-fälten

Efter att tagit del av preliminär rapport från höstens IP mätningar på den östra anomalin inom Kallmora, rekommenderas Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") att utöka borrprogrammets omfattning till att även omfatta den östra anomalin av Kallmora-fältet.

Styrelsen har mot bakgrund härav beslutat att utöka det tidigare borrprogrammet som omfattade fem borrhål inom den västra anomalin, till att även omfatta fem borrhål inom den östradelen av anomalin. Det nu beslutade borrprogrammet om tio borrhål, motsvarar ett totalt antal borrmeter om ca 1300 meter och varje hål borras med cirka 100 meters mellanrum. Ett samlat resultat från tidigare mätningar på området indikerar starkt på att den västra delen av anomalin kan vara sammanhängande med den östra anomalin. Data från såväl SGU, tidigare borrprogram som egna IP mätningar visar starkt på att anomalin skulle vara sammanhängande, med endast ett fåtal avbrott.

För säkra upp området ytterligare, har Bolaget lämnat in ytterligare en kompletterande ansökan om undersökningstillstånd nordöst om det nuvarande Kallmora-fältet. Den kompletterande ansökan ger Bolaget möjlighet att följa upp satelliter till huvudanomalin, vid äventyr att anomalins storlek är än större än vad man tidigare misstänkt.

I maj 2021 genomförde Bolaget ett borrhål på den östra- och ett borrhål på den västradelen av anomalin. Vid analys av borrkärnorna noterades halter av koppar upp till 0,73 %, bly upp till 13,75 %, zink upp till 6,61 %, järn upp till 33% samt flertalet sällsynta jordartsmetaller. Det är styrelsens bedömning att de halter som hitintills är uppmätta är av sådana halter att samtliga bedöms vara kommersiellt utvinningsbara. Den grundaste fyndigheten har uppmätts redan direkt under jordlagret, dvs cirka 4 meter under markytan och den djupaste fyndigheten går djupare än 150 meters djup (anomalin fortsätter djupare än vad Bolagets mätinstrument hitintills tekniskt har haft möjlighet att mäta). Fyndigheten är därav att betrakta som mycket intressant.

Nästa steg i processen blir därför att upphandla hela borrprogrammet som förväntas att ske under april - maj 2022, dvs så snart som kärlen har lämnat marken.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar:
"Det är mycket glädjande att vi nu kan utöka vårt borrprogram och borra hela 1 300 meter. Resultatet från borrningarna kommer att kunna ligga till grund för en preliminär malmberäkning från oberoende expertis."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335