Masify Capital AB (publ) årsredovisning 2021

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har verksamheten varit koncentrerad runt att förädla dotterbolaget Holmasjön Prospektering AB, innefattande en helt ny grafisk profil, ökat synligheten samt omfattande prospekteringsverksamhet. Verksamheten inom dotterbolaget har utvecklats positivt under räkenskapsåret. Styrelsen har valt att genomföra en nedskrivning av aktierna i Petrotarg AB (publ) med 8 MSEK, från 10 MSEK till 2 MSEK. Det är styrelsens uppfattning att det bokförda värdet motsvarar det verkliga värdet. Styrelsen har avyttrat sin aktiepost i MadClair Invest AB (publ) med en mindre vinst. Likviditeten har till största del används till att betala "gamla surdegar" såsom en skatteskuld och övriga externa skulder. Kvarvarande likviditet har tillskjutits dotterbolaget Holmasjön Prospektering AB och har i sin helhet använts för prospekteringskostnader.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets avslut

Prospekteringsverksamheten i Holmasjön Prospektering AB har löpt på efter räkenskapsårets slut. Under 2021 genomfördes två borrningar på fält och sommaren 2022 utfördes ytterligare fem borrningar på fält. Borrkärnorna är skickade på analys och styrelsen har goda förhoppningar gör dess resultat. Under första kvartalet 2022 utbröt krig i Ukraina, vilket har förändrat förutsättningarna på marknaden. Det är styrelsens tro att prospekteringsbolag och råvaror generellt kommer gynnas på såväl kort som lång sikt med rådande omvärldsoro. Energipriserna har skjutit i höjden och intressebolaget Petrotarg AB (publ) utvärderar att avyttra sina amerikanska olje- och gastillgångar.

Masify Capital AB

Floragatan 8

114 32, Stockholm

[email protected] 

https://www.masify.se/ 

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335