Masify Capital AB (publ) årsredovisning 2019

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång.

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Bolaget genomförde en kontantemission om sammanlagt 2 714 292 nya aktier av serie B. Teckningskursen för de nya aktierna var 0,15 öre per aktie och emissionen inbringade sammanlagt 407 143, 80 kr före emissionskostnader. Underräkenskapsåret har Bolaget förlorat en långdragen skatteprocess i Kammarrätten. Detta har medfört att styrelsen kostnadsfört samtliga skattefordringar, innebärande en negativ resultatseffekt om 2 185 244 kr.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets avslut

Spintso International AB (publ) lämnade under hösten 2020 ett uppköpserbjudande till aktieägarna i MedClair AB (publ). Bolaget accepterade uppköpserbjudandet och erhöll som vederlag 6 000 000 stamaktier i Spintso International AB (publ). Spintso handlas på NGM och värdet i oktober 2020 uppgår till cirka 16,2 MSEK. Bolaget aviserade den 24 september 2020 sin avsikt att förvärva 85,2% av aktierna i Holmasjön Prospektering AB för sammanlagd köpeskilling 24 miljoner kronor. Förvärvet är föreslaget att finansieras genom en riktad kvittningsemission till säljarna om sammanlagt 160 miljoner aktier aktier av serie B till en teckningskurs om 15 öre per aktie.

Masify Capital AB

Andreas Borg, Styrelseordförande,

[email protected]

+46 (0)76 - 185 84 70

www.masify.se 

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335