Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Masify Capital

Under torsdagen den 31 maj avhölls en Extra Bolagsstämma i Masify Capital AB. Följande finns noterat från stämman.

  • Beslut om Bolagsordningsändring Det beslutades att ändra bolagsordningen (två steg) avseende gränsvärdet för aktiekapitalet och antal aktier. Den nya Bolagsordningen innebär att aktiekapitalet skall utgöra lägst 9 200 000 kronor och högst 36 800 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 92 000 000 stycken och högst 368 000 000 stycken.
  • Beslut Företrädesemission Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission till befintliga aktieägare. Avstämningsdagen är den 8 juni och villkoren fastställdes till att varje per avstämningsdagen innehavd aktie ges rätten att teckna fem nya aktier till kursen 0,15 kr per aktie.
  • Beslut om riktad kvittningsemission till obligationsinnehavare Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en kvittningsemission till obligationsinnehavarna. Obligationsinnehavarna kommer således att erbjudas att kvitta 60 % av sina fordringar på bolaget mot aktier till kursen 0,15 kr per aktie. Om samtliga obligationsägare väljer att genomföra sådan kvittning kommer 3 910 504,80 kr att kvittas mot 26 070 032 b- aktier.
  • Beslut om kvittningsemission till EQTARG CAPITAL AB Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en kvittningsemission till EQTARG CAPITAL AB om 20 000 000 kr. Teckningskursen per aktie är fastställd till 0,15 kr per aktie, varför emissionen omfattar högst 133 333 333 B-aktier.

Stockholm juni 2018
Styrelsen


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335