Kommuniké från årsstämma i MedClair International

Vid årsstämman som hölls den 7 juli 2017 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 beslutade stämman i huvudsak enligt följande:

  • Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Bolaget.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade om omval av Håkan Gustâv och Lars-Göran Larsson som styrelseledamöter, nyval av Andreas Borg som styrelseledamot, med omval av Håkan Gustâv som styrelsens ordförande.
  • Revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att auktoriserade revisorn Johan Kaijser skulle utses som huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att inget arvode skulle utgå till styrelsen, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Styrelsens förslag till justerad bolagsordning (innefattande ändring av Bolaget firma till Masify Capital AB samt ändring av verksamhetsföremål innebärande att bolagets verksamhet ska vara investeringsverksamhet, innefattande att förvalta andelar i intresse- och dotterbolag, samt därmed förenlig verksamhet) godkändes.

Vid ett styrelsemöte i anslutning till stämmans avslutande valdes Andreas Borg till Bolagets verkställande direktör.

Andreas Borg, VD

Tel: 076-185 84 70


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335