REG

Kommuniké från årsstämma 28 september 2021

Masify Capital AB (publ) årsstämma hölls i Stockholm den 28 september 2021. Årsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.

Beslut av fastställande av räkenskaper och vinstdisposition
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets förlust uppgående till 330 624,68 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Till styrelse valdes Andreas Borg som styrelseordförande, som ledamöter valdes Ulrich Andersson, Lars-Göran Larsson och Carl-Adam Andersson. Till revisor omvaldes Johan Kaijser, auktoriserad revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor till styrelseordförande och 45 000 kronor till var och en av styrelseledamöter ej arvoderade av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För med anledning av ovanstående besvaras av:
Carl-Adam Andersson, VD
E-mail: [email protected]


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335