Kommuniké från årsstämma 2 november 2022

Årsstämman i Masify Capital AB (publ), org.nr 556611-6934, ("Masify" eller "Bolaget") hölls den 2 november 2022, kl 10.00 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition
Det beslutades att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Ansvarsfrihet
Det beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Det beslutades att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 225 tSEK, varvid 90 tSEK till styrelsens ordförande och 45 tSEK till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

 

Val av styrelse och revisor

Till styrelse omvaldes Andreas Borg som styrelseordförande, som ledamöter valdes Ulrich Andersson, Lars-Göran Larsson och Carl-Adam Andersson. Till revisor omvaldes Johan Kaijser, auktoriserad revisor.

För med anledning av ovanstående besvaras av:
Carl-Adam Andersson, VD
E-mail: [email protected]

Masify Capital AB

Floragatan 8,                                         

114 32, Stockholm                                    [email protected]

073 044 40 42                                          [email protected] 

Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335