Kallelse till extra bolagsstämma i Masify Capital

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), 556611-6934, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 14:00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 maj 2018, dels senast den 24 maj 2018 anmäla sig skriftligen till Masify Capital (publ), Floragatan 8, 114 31 Stockholm, eller per telefon 076- 1858470 eller per e-mail [email protected]. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i god tid före den 24 maj 2018 i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Masify Capital AB (publ). Dessa finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsman
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till företrädesemission av aktier
7. Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier riktad till Obligationsinnehavare
8. Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier riktad till Eqtarg Capital AB
9. Styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning
10. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 6. Styrelsens förslag till nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 31 maj 2018 beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med villkoren att varje per avstämningsdagen den 4 juni 2018 innehavd aktie ges rätt att teckna fem nya aktier till kursen 0,15 kr per aktie.

Emissionen omfattar högst 116 238 025 B-aktier till en kurs om 0,15 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 17 435 703,75 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 11 623 808,80 kronor

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 juni 2018 till och med den 25 juni 2018.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 4 juni 2018. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut om emission riktad till innehavare av RB 1 180320

Styrelsen föreslår bolagsstämman den 31 maj 2018 beslutar om att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, riktad till innehavare av Masify Capital AB RB 1 180320. Motivet till att frångå befintliga aktieägares företrädesrätt är att minska skuldsättningen utan att påverka bolagets likvida situation negativt.

Total skuld till innehavarna är 5 556 990,00 kronor plus upplupen ränta per 2018-03-20, om totalt 960 518,00 kronor. Totalt belopp att teckna aktier i Masify Capital AB genom kvittning av fordran är 60 % av utestående fordran vilket utgör 3 910 504,80 kronor (0,15 kr per aktie) . högsta antal aktier att teckna är 26 070 032 B-aktier, högsta ökning av aktiekapitalet är 2 607 004,60 kronor. Resterande 40 % av den utestående fordran som innehavarna har på Bolaget kommer at återbetalas.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 juni 2018 till och med den 25 juni 2018.

Betalning skall ske genom att anmälningssedel med accept av erbjudandet insänds till Bolagets styrelse eller den styrelsen utser, senast klockan 16.00 den 25 juni 2018, obligationerna som skall användas

som betalningsmedel reserveras därefter av utsett emissionsinstitut i bolagets namn. Efter det att emissionen registrerats vid Bolagsverket sker utbokning av de nyemitterade aktierna till tecknarna.

Emissionens genomförande är villkorat av att 70% eller mer av den utestående fordran lämnas in för teckning.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden, samt besluta om att genomföra emissionen även vid ett teckningsresultat som understiger 70 %, om styrelsen bedömer att detta är lämpligt.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Punkt 8. Styrelsens förslag till beslut om en nyemission riktad till Eqtarg Capital (559011-1059)

Styrelsen föreslår bolagsstämman den 31 maj 2018 beslutar om att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, riktad till innehavare Eqtarg Capital AB (559011-1059). Motivet till att frångå befintliga aktieägares företrädesrätt är att minska skuldsättningen utan att påverka bolagets likvida situation negativt.

Emissionen omfattar högst 133 333 333 B-aktier till en kurs om 0,15 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 20 000 000,0 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 13 333 340,53 kronor

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 juni 2018 till och med den 25 juni 2018.

Betalning skall ske genom kvittning av fordran, senast 7 dagar efter teckningslistan godkänts av styrelsen.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Punkt 9. Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Styrelsen föreslår en ändring av befintlig bolagsordnings § 4 Aktiekapital och antal aktier enligt nedan (ändringen sker i två steg):

Punkt 10. Aktiekapital och antal aktier
Steg 1. (Bilaga 1)
Aktiekapitalet utgörs lägst av 2 300 000 kronor och högst av 9 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 23 000 000 stycken och högst 92 000 000 stycken.

Steg 2. (Bilaga 2)
Aktiekapitalet utgörs lägst av 9 200 000 kronor och högst av 36 800 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 92 000 000 stycken och högst 368 000 000 stycken.

I övrigt skall bolagsordningen vara oförändrad. Genomförandet av Bolagsordningsändring

Steg 2, förutsätter att nyemissionerna som beslutas ovan fullföljs i så pass hög grad att antalet aktier och aktiekapital ökas i tillräcklig grad för att rymmas inom de nya förslagen till gränser. Styrelsen ges i uppdrag att anmäla den bolagsordning för registrering som överensstämmer med utfallet i emissionerna.

Punkt 11. Särskilt bemyndigande för styrelsen
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 11. Beslut om emissionsbemyndigande 
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan och tillställas aktieägare som avser att delta på stämman och som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm den 3 maj2018

Masify Capital AB (publ)

STYRELSEN


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335