Årsstämma i Medclair International

Aktieägarna i MedClair International AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma den 7 juli 2017 kl. 13.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 1 juli 2017, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 3 juli 2017.

Anmälan kan göras skriftligen till MedClair International AB (publ), att: Bolagsstämma, c/o Eqtarg Capital AB, Box 225, 781 23 Borlänge eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste, då avstämningsdagen är en lördag, vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 30 juni 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse och revisor

10. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

11. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
   b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Beslut om firmaändring och bolagsordningsändring

13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 13: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningen innebärande dels firmaändring till Masify Capital AB, dels ändring av verksamhetsföremålet, innebärande att bolagets verksamhet ska vara investeringsverksamhet, innefattande att förvalta andelar i intresse- och dotterbolag, samt därmed förenlig verksamhet.

Stämmohandlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag enligt punkt 12 samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats http://www.bequoted.com/bolag/medclair-international/, senast från och med den 23 juni 2017 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. 

Stockholm i juni 2017 

MedClair International AB (publ)

Styrelsen


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335