ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma fredagen den 24 november 2023 kl. 10.00, Karlavägen 58, 5tr, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 19 november 2023, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 19 november 2023. Anmälan kan göras skriftligen till Masify Capital AB, C/o Holmasjön AB, att: Bolagsstämma, Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 19 november 2023. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisor
10. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
11. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag Punkt 7 & 9:
Styrelsen förslår att stämman väljer fyra styrelseledamöter, att styrelsen ska bestå av Ulrich Andersson, Lars-Göran Larsson, Carl-Adam Andersson och Andreas Borg. Styrelsen föreslår Andreas Borg att bli styrelsens ordförande. Till revisor föreslås omval av Johan Kaijser.   

Beslutsförslag Punkt 8:
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att arvodera styrelsen med sammanlagt 225 tSEK, varvid till styrelsens ordförande ska det utgå ett arvode om 90 tSEK/år och till styrelsens övriga ledamöter ska det utgå ett arvode vardera om 45 tSEK/år.


Stämmohandlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag enligt punkt 12 samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats http://www.masify.se, senast från och med den 19 november 2023 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2023
Masify Capital AB (publ)
Styrelsen

Masify Capital AB

C/O Holmasjön Prospektering AB

553 22 Jönköping

[email protected] 

https://www.masify.se/ 

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335