ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2024 kl. 12.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 15 april 2024, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 15 april 2024. Anmälan kan göras skriftligen till Masify Capital AB (publ), att: Bolagsstämma, Slottsgatan 14, 552 22 Jönköping eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 15 april 2024. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisor
10. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
11. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag Punkt 7 & 9:
Styrelsen förslår att stämman väljer fyra styrelseledamöter, att styrelsen ska bestå av Ulrich Andersson, Lars-Göran Larsson, Carl-Adam Andersson och Andreas Borg. Styrelsen föreslår Andreas Borg att bli styrelsens ordförande. Till revisor föreslås omval av Johan Kaijser.   

Beslutsförslag Punkt 8:
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att arvodera styrelsen med sammanlagt 225 tSEK, varvid till styrelsens ordförande ska det utgå ett arvode om 90 tSEK/år och till styrelsens övriga ledamöter ska det utgå ett arvode vardera om 45 tSEK/år.

 ____________________

Stockholm i mars 2024
Masify Capital AB (publ)
Styrelsen

Masify Capital AB

C/O Holmasjön Prospektering AB

553 22 Jönköping

[email protected] 

https://www.masify.se/ 

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.

Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335