Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 maj 2023 i Mälaråsen AB Extra bolagsstämma i Mälaråsen AB ägde rum den 16 maj 2023 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MÄLARÅSEN AB Aktieägarna i Mälaråsen AB, org.nr 559059-8594 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på B...
REG
Mälaråsen AB uppdaterar prognos av skifteslikvid Mälaråsen AB uppdaterar härmed sin prognos av skifteslikvid och uppskattar att cirka 1,50 - 2,00 kronor per aktie kommer kunna skiftas ut i samband med att bolaget likvideras. Bo...
Mälaråsen AB publicerar avgångsredovisning per 22 mars 2023 Mälaråsen AB publicerar avgångsredovisning per 22 mars 2023. För ytterligare information, vänligen kontakta: Sten Gejrot, likvidator+46 (0) 70 547 53 [email protected] Os...
REG
Mälaråsen har trätt i likvidation och avnoteras från Spotlight den 31 mars 2023 Mälaråsen AB (publ) ("Mälaråsen") har trätt i frivillig likvidation och advokaten Sten Gejrot har utsetts till likvidator av Bolagsverket i enlighet med vad som beslutats på årss...
REG
INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I MÄLARÅSEN MED ANLEDNING AV AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE OCH INFORMATION OM SKIFTESLIKVID I SAMBAND MED DEN FRIVILLIGA LIKVIDATIONEN Information till aktieägare i Mälaråsen AB (publ) med anledning av det automatiskt inlösenförfarande som beslutades på bolagets årsstämma den 16 februari 2023 finns att tillgå i...
REG
Kommuniké från årsstämman 2023 i Mälaråsen och information från styrelsen om handelsdagar för inlösenaktier Årsstämman i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, hölls i Stockholm den 16 februari 2023. Aktieägarna hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom pos...
REG
Mälaråsen AB publicerar årsredovisning för 2022 Mälaråsen AB publicerar årsredovisning för 2022.  Årsredovisningen för 2022 återfinns även på bolagets hemsida: https://www.malarasen.se/investor-relations/finansiella-rapporter/...
REG
Kallelse till årsstämma i Mälaråsen AB Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma den 16 februari 2023 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Be...
REG MAR
Mälaråsen AB bokslutskommuniké januari - december 2022 Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilling har slutförts, vilken inte innebar någon väsentlig påverkan på värdejusterat eget...
REG MAR
Mälaråsen AB delårsrapport januari - september 2022 Bolaget frånträdde den 30 september 2022 sina samtliga fastighetsägande dotterbolag. Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilli...
Mälaråsen AB avslutar avtal med likviditetsgarant Mälaråsen AB meddelar idag att bolaget har beslutat att avsluta avtalet med Pareto Securities som likviditetsgarant med anledning av att bolaget avyttrat hela sin verksamhet och...
Kommuniké från Mälaråsen AB (publ):s extra bolagsstämma den 25 oktober 2022 och yttrande från styrelsen avseende förestående slutlig utskiftning Extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, hölls idag den 25 oktober 2022 med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta g...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ) Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman s...
Mälaråsen har idag slutfört försäljningen av fastighetsportföljen till Nordisk Renting Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594 ("Bolaget"), har idag, den 30 september 2022, slutfört försäljningen av samtliga aktier i dotterbolagen Mälaråsen Fastigheter i Stockholm...
Kommuniké från Mälaråsen AB (publ):s extra bolagsstämma Vid den extra bolagsstämman den 23 september 2022 i Mälaråsen AB (publ), org.nr 559059-8594, beslutades i enlighet med styrelsens framlagda förslag att avyttra de två dotterbolag...
Kallelse till extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ) Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 september 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lo...
Mälaråsen AB ingår villkorat avtal om försäljning av bolagets fastighetsportfölj Mälaråsen AB ("Bolaget") har idag, 2022-09-05, ingått ett villkorat avtal om att sälja hela sin fastighetsportfölj bestående av bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och...

Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Mälaråsen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]