REGMAR

Mineraltillgången i Mo i Rana väsentligt större än förväntat

En kvalificerad extern utvärderare har genomfört en uppskattning av mineraltillgångarna av Mofjellprojektet i Mo i Rana. Den antagna mineraltillgången är på 8,9 miljoner ton vid en zinkekvivalent av 3,8 % Zn, att jämföras med en potential om 5 miljoner ton när Mahvie Minerals inledde sitt arbete 2022. Därutöver tillkommer utökade prospekteringsmål och betydande områden med stor geologisk prospektivitet som ännu inte har undersökts. Uppskattningen av mineraltillgångarna och den geologiska modell som den bygger på etablerar Mofjellprojektet som ett mycket robust projekt med tydlig potential för modern gruvproduktion. Utifrån den uppdaterade analysen avser Bolaget att tidigarelägga nästa finanseringsrunda för att kunna skynda på det vidare arbetet.

Mahvie Minerals AB (publ.), "Mahvie Minerals" eller "Bolaget" har erhållit en första modern uppskattning av mineraltillgångar för Mofjellprojektet i Mo i Rana i Norge. Tillgången omfattar 8,9 miljoner ton vid 3,8 % zinkekvivalent (individuella halter: Zn: 2,55 %, Cu: 0,28 %, Pb: 0,46 %), rapporterat vid en cut-off på 2,5 % zinkekvivalenter. Vid uppskattningen av zinkekvivalenter har även analyser för guld och silver tagits med, där sådana existerar. Endast cirka 7,5 % av de historiska kärnorna har tidigare analyserats på guld och cirka 14,5 % har analyserats på silver. Utifrån äldre produktionsrapporter kan Bolaget med stor sannolikhet även anta att det finns ädelmetaller som guld och silver även i de äldre borrkärnorna där analys inte genomförts, något som ytterligare stärker Mofjellprojektet. Utöver mineraltillgången tillkommer ett prospekteringsmål, "exploration target" på mellan 0,6 och 0,7 miljoner ton vid halter mellan 3,5 % och 4,3 % zinkekvivalenter. Zinkekvivaltenter innebär att alla värdemetaller räknas om till zinkhalter genom att använda ingående metallhalter och rådande marknadspris. I omedelbar anslutning till mineraliseringen finns även stora områden som bara är begränsat undersökta men som har stor geologisk potential. I bilagan finns en figur som visar mineraliseringen och vilka området som ännu inte är undersökta.

I mineraliseringen återfinns även både vismut och antimon i malmen. Även detta är känt sedan tidigare och stöds av äldre produktionsrapporter. Dessa element har betydande värden och båda elementen återfinns på EUs lista över kritiska metaller. Elementen har dock inte använts i mineraltillgångsuppskattningen då osäkerheten kring halterna ännu är för stor. I ett senare skede, när anrikningsförsök genomförs, kan dessa visa ge värdefulla bidrag till mineraltillgångens värde.

Uppskattningen av mineraltillgångar har utförts av bergsingenjör Thomas Lindholm som av Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals antagits som Kompetent Person att rapportera om mineraltillgångar och prospekteringsresultat.

Resultatet av bedömningen överstiger väsentligt den potential om cirka 5 miljoner ton malm som tidigare kommunicerats av Bolaget och vad som tidigare förväntats vid studiernas inledning. Ett nästa steg i Mofjellprojektet är utökade borrningar för att öka kännedomen om den potential som mineraltillgången tydligt ger uttryck för. Parallellt med detta kan Bolaget nu också inleda arbetet med tekniska studier, miljöstudier och genomföra ekonomiska bedömningar. Bolaget undersöker även, i och med det positiva resultatet, möjligheten att tidigarelägga kommande finansiering för att öka takten i projektutvecklingen.

"Resultatet i mineraltillgångsuppskattningen ¨är väsentligt bättre än vad vi förväntade oss. Vi visste att Mofjellprojektet hade en god potential och dagens mineraltillgångsuppskattning tydliggör detta och visar att projektet har den potential som krävs för att finna den mineralisering som krävs för att starta en gruva med god lönsamhet. Jag vill också i sammanhanget tacka alla våra ägare som stöttat oss i processen samt alla deltagare i projektet för ett mycket gott genomfört arbete" kommenterar Mahvie Minerals VD Per Storm.

Fullständigt tekniska underlag för bedömningen kommer att återfinnas på Bolagets hemsida, www.mahvieminerals.se.

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2024 kl 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210