Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals AB (publ)

Organisationsnummer 559326-0366
Bransch Basresurser

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

Styrelse & Ledning

Ledning

Per Storm VD
Thomas Häggqvist CFO

Styrelse

Petter Tiger Styrelseordförande
Per Storm Styrelseledamot
My Simonsson Styrelseledamot
Ronne Hamerslag Styrelseledamot

Bolagsordning

Antagen 2023-05-10

§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Mahvie Minerals AB (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom prospektering efter mineraler samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 125 000 kronor och högst 4 500 000 kronor.

§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 22 500 000 stycken och högst 90 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, utses 1 eller 2 auktoriserade revisorer med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Ärenden på årsstämma På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
   b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift och annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Aktieägaren får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Mahvie_Minerals_Bolagsordning.pdf

Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210