REGMAR

Mahvie Minerals utreder förutsättningarna för en riktad nyemission.

Mahvie Minerals AB utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier om c:a fem (5) miljoner kronor.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har idag beslutat att utreda förut-sättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka fem (5) miljoner kronor ("Riktade Nyemissionen") till kvalificerade investerare genom ett så kallat book-building-förfarande. Bolaget avser att använda emissionslikviden till fortsatta investeringar i huvudsakligen Haveri-projektet och även i Mo i Rana.

Mahvie Minerals avsikt är att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med förbehåll för beslut vid extra bolagsstämma, vilken kallas till separat. Teckningskursen och det totala antalet nyemitterade aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat book-building-förfarande som påbörjas omedelbart efter offentlig-görandet av detta pressmeddelande och förväntas att avslutas på morgonen innan handeln påbörjas på NGM den 29 september 2023. Book-building-förfarandet kan komma att förkortas eller förlängas och kan avbrytas utan att Bolaget på förhand informerar om detta. Mahvie Minerals kommer att offentliggöra utfallet i den Riktade Nyemissionen genom ett pressmeddelande efter att book-building-förfarandet har avslutats.

Bolaget avser att parallellt utveckla både guldprojektet Haveri och basmetallprojektet Mo i Rana, och huvuddelen av likviden från den Riktade Nyemissionen avses att användas till investeringar i Haveriprojektet. En säkrad finansiering medger en uppdatering av existerande preliminära eko-nomiska bedömningar samt att utveckla mineraltillgången mot högre guldhalter och större geologisk kännedom. Tillsammans med långsiktigt ökade guldpriser bedöms de planerade investeringarna vara ytterst gynnsamma för Haveriprojektets lönsamhet.

Det är Styrelsens bedömning att det framtida kapitalbehovet förutsätter en breddning av ägarbasen med ytterligare kapitalstarka aktieägare som kan stödja Bolaget långsiktigt. Genom den Riktade Nyemissionen förväntas Bolaget erhålla fler långsiktiga, kapitalstarka aktieägare, vilka även bedöms ha finansiella möjligheter att stötta Bolaget i framtida kapitaliseringar.

Före beslutet om Nyemissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Bolagets styrelse anser dock att en ny-emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen har bland annat beaktat följande:

  • en lägre kostnad: en företrädesemission av denna storlek bedöms kosta över en (1) miljon kronor; i detta fall bedöms transaktionskostnaderna uppgå till cirka 2 till 3 % av emissionens volym, motsvarande cirka ett hundra femtio tusen (150 000) kronor
  • ett snabbare genomförande vilket är centralt då Bolaget har begränsade personella resurser och behöver driva utvecklingsverksamheten framåt parallellt med Bolagets finansiering
  • möjlighet att knyta nya kvalificerade kapitalstarka ägare till bolaget, samt
  • antagande om lågt deltagande vid en företrädesemission utifrån erfarenheterna från vinterns emission.

Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett book-building-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen kommer att vara marknadsmässig och att den speglar aktuella marknadsförhållanden bland prospekteringsbolag.

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 28:e september 2023 kl. 17.35 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Riktade Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210