Mahvie Minerals presenterar den tekniska rapporten för Mofjellprojektet

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har färdigställt den tekniska rapporten för Mofjellprojektet ("Rapporten"). I Rapporten ges underlag för den tidigare presenterade mineraltillgångs-bedömningen om 8,9 Mton vid 3,8 % Zneq.

Den tekniska rapporten ger ett fördjupat och förtydligat underlag till mineraltillgångs-bedömningen. De tidigare centrala resultaten av mineraltillgångsbedömningen om 8,9 Mton vid 3,8 % Zneq enligt den internationella JORC-koden var betydligt bättre än förväntat. Zinkekvivalent, Zneq, innebär att alla värdemetaller räknas om till zinkhalter genom att använda ingående metallhalter och rådande marknadspris. Nu finns ett omfattande underlag som verifierar bedömningen, vilket ytterligare stärker projektets robusthet. Såvitt det går att bedöma, placerar mineraltillgångsbedömningen och den nu publicerade tekniska rapporten Mofjellprojektet bland de fem största zinkprojekten i världen.

Publiceringen av rapporten innebär ett stort steg framåt i utvecklingen av Mofjellprojektet. Rapporten utgör ett fundament för kommande för- och genomförbarhetsstudier (pre-feasibility studies, PFS och definitive feasibility studies, DFS). Det innebär att det nu finns ett omfattande professionellt underlag för kontakter med tänkbara finansiärer, leverantörer, kunder och samarbetspartners. Detta kommer att underlätta vårt fortsatta arbete då det nu blir lättare att göra en mer kvalificerad bedömning av Mofjellprojektet.

Rapporten täcker såväl regional som lokal geologi, förutsättningarna för gruvdrift, den historiska bakgrunden till gruvan, de mineralogiska förutsättningarna samt genomfört arbete och förslag till fortsatt arbete. Att Norden är kostnadsmässigt gynnsamt för gruvetableringar innebär att Mofjell är, i global bemärkelse, ett av det mest konkurrens-kraftiga projekten, totalt sett. Sedan tidigare är det känt att Mofjell ligger utomordentligt väl till geografiskt med tillgång till vattenkraft och hamnanläggningar som underlättar kommande logistik och grön gruvdrift. Mo i Rana är ett industriellt område med en omfattande industripark med över 100 företag och en mycket kompetent och stödjande regional och lokal förvaltning. Det senare manifesteras inte minst i det samarbete med Kunskapsparken Helgeland som offentliggjordes genom ett pressmeddelande.

I rapporten framgår de fördjupande underlagen för den tidigare presenterade mineraltillgången om 8,9 Mton malm vid 3,8 % Zneq enligt den internationella JORC-koden. Utöver mineraltillgången finns ett  prospekteringsmål, "exploration target", om 0,6 - 0,7 Mton vid 3,5 - 4,3 % Zneq enligt samma kod. Rapporten visar att det vid sidan av zink finns andra metaller som bly, koppar, silver och guld i mineraliseringen och i halter som även med äldre teknik var tekniskt och ekonomiskt möjliga att producera. Rapporten visar också att det finns, ännu inte kvantifierade mängder, av de strategiska metallerna vismut (Bi), antimon (Sb) och germanium (Ge). Nästa naturliga steg i utvecklingen av Mofjell är att fortsätta analysera den stora mängd borrkärnor som ännu inte är analyserade för ädelmetallerna guld och silver eller för de ovan nämnda strategiska metallerna.

Samtliga metaller i Mofjellprojektet är väsentliga i den gröna omställningen. Zink är nödvändigt för galvanisering för användning i t ex vindkraftverk, bly som batterimetall och koppar för ökad elektrifiering men metallerna i Mofjellprojektet är även viktiga i Europas strävan till ökad självförsörjning av strategiska metaller som faller under den s k CRMA-lagstiftningen (Critical Raw Materials Act) som nyligen trätt ikraft.

"Vi är mycket glada att kunna presentera den tekniska rapporten för Mofjellprojektet. Den visar tydligt hur robust projektet är och vilka möjligheter det erbjuder. Rapporten sätter nu svart på vitt att Mofjellprojektet är ett internationellt konkurrenskraftigt projekt. Vi ser fram mot att utveckla Mofjell i samverkan med finansiärer, lokalsamhället, kunder, leverantörer och andra relevanta aktörer," säger Mahvie Minerals VD Per Storm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210