Mahvie Minerals beslutar om riktad emission av aktier och slutför det finansiella åtagandet mot EMX

Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 18 oktober 2023, beslutat om en riktad emission om 1 785 516 aktier ("Utspädningsemissionen") till EMX Scandinavia AB ("EMX Scandinavia") i enlighet med av Bolaget ingånget aktieöverlåtelseavtal. Teckningskursen i Utspädningsemissionen uppgår till 0,40 SEK per aktie och är densamma som i den tidigare riktade emissionen. I och med Utspädningsemissionen kommer Bolaget att ha uppfyllt sitt finansieringsåtagande gentemot EMX Scandinavia.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 12 februari 2022 ingick Bolaget ett avtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") med EMX Scandinavia avseende förvärv av nuvarande dotterbolaget Mo i Rana VMS AS. Aktieöverlåtelseavtalet medförde en rättighet och skyldighet för EMX Scandinavia att konvertera delar av ett utestående skuldebrev ("Skuldebrevet") mot aktier i Bolaget för att upprätthålla sin ägarandel om 9,9 procent i Bolaget till dess att Bolaget rest totalt 25,0 MSEK i kapital ("Utspädningsskyddet").

Mot bakgrund av Aktieöverlåtelseavtalet och till följd av den av styrelsen den 29 september 2023 beslutade riktade nyemissionen av aktier om 6,5 MSEK vilken godkändes på extra bolagsstämma i Bolaget den 18 oktober 2023 (den "Riktade Nyemissionen") har styrelsen i Mahvie Minerals idag,  med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 18 oktober 2023, beslutat om Utspädningsemissionen. Utspädningsemissionen riktar sig till EMX Scandinavia och omfattar högst 1 785 516 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie, dvs. motsvarande ett värde om 714 206,40 SEK. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den Riktade Nyemissionen. Betalning för tecknade aktier i Utspädningsemissionen sker genom kvittning av fordran. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Utspädningsemissionen är att fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot EMX Scandinavia till följd av Aktieöverlåtelseavtalet.

Genom Utspädningsemissionen ökar antalet aktier i Mahvie Minerals med 1 785 516 aktier, från 38 817 965 aktier (beaktat den Riktade Nyemissionen) till 40 603 481 aktier. Aktiekapitalet ökar därvid med cirka 89 275,80 SEK från cirka 1 940 898,36 SEK (beaktat den Riktade Nyemissionen) till cirka 2 030 174,16 SEK. Utspädningsemissionen innebär en utspädning om cirka 4,4 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Utspädningsemissionen samt beaktat den Riktade Emissionen.

Genom den Riktade Nyemissionen har Bolaget rest sammanlagt drygt 25 MSEK i kapital, vilket var det finansieringsåtagande som Bolaget åtog sig enligt villkoren i Aktieöverlåtelseavtalet. Efter genomförd Utspädningsemission upphör även EMX Scandinavias Utspädningsskydd enligt villkoren i Aktieöverlåtelseavtalet. Den efter Utspädningsemissionen kvarstående delen av EMX Scandinavias fordran gentemot Bolaget om 4 404 068,05 SEK enligt Skuldebrevet har idag efterskänkts av EMX Scandinavia och tillskjutits i sin helhet såsom ovillkorat aktieägartillskott till Bolaget.

Mahvie Minerals VD Per Storm kommenterar: "Det är mycket tillfredställande att Bolaget uppfyllt sitt finansiella åtagande gentemot EMX. Det tyder på ett förtroende för Bolaget och projekten och det talar även för en omsvängning i attityden till prospektering och gruvutveckling som vi uppfattar som positiv. Vi ser också fram emot att fortsätta vårt utmärkta samarbete med EMX för att därigenom stärka och utveckla framförallt Mo i Rana-projektet."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210