REGMAR

Mahvie Minerals AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 6,5 MSEK

Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie" eller "Bolaget") har idag, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission av 16 250 000 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie ("Riktade Nyemissionen") till en grupp av kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererande book building-förfarande, och motsvarar 13,0 procents rabatt jämfört med Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de senaste tio handelsdagarna fram till och med den 28 september 2023, vilket var den kväll då det accelererade förfarandet genomfördes. Styrelsen gör, mot bakgrund av detta förfarande, bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att teckningskursen återspeglar rådande marknads-förhållanden och efterfrågan på Bolagets aktier. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Mahvie 6,5 MSEK före transaktionskostnader om cirka 150 TSEK. Kallelse till extra bolagstämma för god-kännande av den Riktade Nyemissionen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Per Storm, verkställande direktör Mahvie, kommenterar:

"Vi avser att använda huvuddelen av emissionslikviden till Haveriprojektet. Det känns mycket ange-läget att få inleda arbetet att utveckla Haveriprojektet på allvar. Vi har tidigare bedömt projektet som mycket intressant och utvecklingsbart och målet är att utveckla Haveriprojektet med fokus på högre guldhalter genom traditionell geologisk kartering, geofysik och kärnborrning. Dagens internationella osäkerhet har medfört att guldpriset förväntas vara högt under lång tid och jämfört med den studie som genomfördes 2014 av SRK har priset i det närmaste fördubblats. Sammantaget talar detta för en intressant utveckling för Haveriprojektet."

Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen

 • Teckningskursen är 0,40 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om 13 procent jämfört med Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs (VWAP) på NGM Nordic SME under de senaste tio handelsdagarna fram till och med den 28 september 2023 vilket var den kväll då det accelererade book building-förfarandet genomfördes.
 • Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Mahvie en emissionslikvid om 6,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Totala transaktionskostnader förväntas uppgå till cirka 150 TSEK .
 • Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster i Bolaget med 16 250 000 från 22 567 965 till 38 817 965. Aktiekapitalet ökar med c:a 812 500,00 SEK från c:a 1 128 398,31 SEK till c:a 1 940 898,35 SEK.
 • Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 41,9 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.
 • Investerare i den Riktade Nyemissionen är såväl befintliga aktieägare som ett antal kvalificerade investerare, däribland Exelity AB.
 • Aktierna som emitteras genom den Riktade Nyemissionen avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.
 • Samtliga aktier som emitteras i den Riktade Nyemissionen har tecknats och tilldelats, villkorat av extra bolagsstämmans godkännande av den Riktade Emissionen.
 • Extra Bolagsstämma för godkännande av den Riktade Emissionen beräknas hållas omkring den 18 oktober 2023. Kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
 • Bolaget avser att använda huvuddelen av likviden från den Riktade Nyemissionen för att möjlig-göra fortsatta investeringar i utveckling av Haveriprojektet i Finland, geofysik, modellering följt av kärnborrning på höghaltiga zoner.

 Före beslutet om den Riktade Nyemissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansierings-vägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Bolagets styrelse anser dock att den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen har därvid, och som skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, bland annat beaktat följande:

 • den Riktade Nyemission kan genomföras till en betydligt lägre kostnad. En företrädesemission av denna storlek, vilken styrelsen i ljuset av nuvarande marknadsförutsättningar bedömer skulle kräva externa garantier från ett garantikonsortium, bedöms kosta över 1 MSEK. I den Riktade Nyemissionen bedöms transaktionskostnaderna uppgå till cirka 150 TSEK;
 • den Riktade Nyemissionen kan genomföras betydligt snabbare än en företrädesemission vilket är centralt då Bolaget har begränsade personella resurser och behöver driva utvecklingsverksamheten framåt parallellt med Bolagets finansiering. En företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsför-utsättningarna;
 • den Riktade Nyemissionen innebär en möjlighet att knyta nya, kvalificerade, kapitalstarka ägare till Bolaget. Kapitalstarka ägare bedöms som en styrka för Bolaget och ger förut-sättningar för att implementera dess tillväxtstrategi, samt
 • antagande om lågt deltagande vid en företrädesemission utifrån erfarenheterna från den företrädesemission som Bolaget genomförde under första kvartalet i år.

 Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett accelererat book building-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och att den återspeglar aktuella marknadsförhållanden bland prospekteringsbolag och efterfrågan på Bolagets aktier.

 

 Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 29 september 2023 kl 08.20 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Riktade Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA. Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

 


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210