Kommuniké från extra bolagsstämma i Mahvie Minerals

Aktieägarna i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget" eller "Mahvie") har den 18 oktober 2023 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 29 september 2023 avseende riktad nyemission om högst 16 250 000 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK/aktie varvid aktiekapitalet högst kan komma att öka med cirka 812 500,05 SEK. Investerare i den riktade nyemissionen är såväl befintliga aktieägare som ett antal kvalificerade investerare, däribland Exelity AB. Genom den riktade nyemissionen tillförs Mahvie en emissions-likvid om 6,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om cirka 150 TSEK.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 2 000 000 aktier riktad till EMX Scandinavia AB.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mahvieminerals.com. Samtliga beslut fattades enhälligt. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210