Kommuniké från årsstämma i Mahvie Minerals

Aktieägarna i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget" eller "Mahvie") har den 15 maj 2024 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 34 524 183 kronor. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 

Styrelse- och revisorsval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes Petter Tiger, Ronne Hamerslag, Per Storm och My Simonsson. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Petter Tiger till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma utgår med 100 000 kronor till vardera ordinarie styrelse-ledamot och styrelsens ordförande ska erhålla 140 000 kronor i styrelsearvode. Dock ska inget styrelsearvode utgå till styrelseledamot som är anställd av Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor varvid Henrik Boman utsågs till huvudansvarig revisor. Revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Ny bolagsordning
Stämman beslutade om att anta en ny bolagsordning varvid § 4 och § 5 ändrades till nedan angivna lydelse. 

§ 4    Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 030 174,162673 kronor och högst 8 120 696,650692 kronor.

§ 5    Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 40 603 481 stycken och högst 162 413 924 stycken.

Bemyndiganden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning. 

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning för år 2023 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på www.mahvieminerals.com. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210