REGMAR

Mahvie Mineral offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023

Andra kvartalet 2023 (april-juni) 

  • Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK
  • Resultatet efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -1 992 (-435) TSEK
  • Resultatet per aktie för det andra kvartalet uppgick till -0,09 (-392*) SEK

 

Första halvåret 2023 (januari-juni)

  • Intäkterna för det första halvåret uppgick till 0 (0) TSEK
  • Resultatet efter skatt för det första halvåret uppgick till -3 797 (-703) TSEK
  • Resultatet per aktie för det första halvåret uppgick till -0,22 (-702*) SEK

* Antalet aktier har ökat markant under det senaste året varför jämförelser av nyckeltal, baserat på antal aktier, mellan jämförelseperioderna kan uppfattas som svårtolkade

Väsentliga händelser under perioden

  • Mahvie Minerals och Geosyntec Consultants har tecknat ett ramavtal om konsultstöd vid utveckling av Bolagets projekt i Mo i Rana i Norge
  • Årsstämma har hållits den 10 maj 2023

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Analyser av äldre borrkärnor stödjer pågående prospektering i Mo i Rana

 

VD-ord

Bästa aktieägare,

Nyligen presenterade den norska regeringen och även ven det stora oppositionspartiet, Høyre sina mineralstrategier. I bägge fallen ligger fokus på ökad europeisk, nordisk och norsk produktion av metaller och mineraler. Dokumenten påminner mycket om andra, motsvarande, europeiska och svenska dokument. Snabbare tillstånd, tydligare bidrag till den gröna omställningen samt en mer hållbar och elektrifierad industri eftersträvas. Så långt inget ovanligt. Vad de norska dokumenten pekar på, vilket är mycket positivt, är att man även måste förbättra tillgång till privat kapital. Dokumenten indikerar även visst stöd/riskavlastning för att Norge skall kunna bli stabil leverantör av råvaror i "gröna värdekedjor". För Mahvie Minerals passar många av tankarna och förslagen väl in i vår strategi. Att "återvinna" gruvor, dvs att starta där stora delar av utvecklingsarbetet redan är genomfört tycker vi är självklart. För Mahvie Minerals är detta således mer än allmänt bra, det ger oss en bra skjuts in i nästa fas.

För Mo i Rana-projektet är den första borrkampanjen genomförd och vi väntar på resultat från de kemiska analyserna. Under inledningen av sommaren genomfördes några inledande studiebesök för att öka kunskaperna om processen framåt och bolaget har även erhållit en del resultat från analyser som sändes för om-analys under våren. Underlagen var mineraliserade delar av borrkärnor som tidigare inte var analyserade. Resultaten var genomgående mycket bra med zinkekvivalenter (alla värdemetaller omräknade till zink) upp mot 10 % i vissa fall. Även här stödjer resultaten de antaganden som låg till grund för den första borrkampanjen.

Nästa steg är att erhålla analysresultat från borrkampanjen, inleda mer kvalificerade eko-nomiska bedömningar, miljöstudier samt en mineraltillgångsbedömning.

För vårt finska guldprojekt avvaktar vi fortfarande slutligt besked från Bergsstaten i Finland om förlängning av undersökningstillståndet. Inga större invändningar har kommit mot förlängning så vi är fortsatt hoppfulla om ett beslut inom kort. I avvaktan på det formella beslutet om för-längning av undersökningstillståndet har en borrkampanj i stort sett färdigplanerats och upphandling av borrning kan komma att ske så snart förlängning av undersökningstillståndet erhållits och borrkampanjen kan finansieras.

En intressant höst väntar för Mahvie Minerals. Vänliga hälsningar

Per Storm

Verkställande Direktör

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 22 augusti kl. 08.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210