REGMAR

Mahvie Mineral offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Fjärde kvartalet 2023 (oktober - december)

 Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().

 • Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till -1 663 (-2 555) TSEK
 • Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till -0,04 (-0,12) SEK

Helåret 2023 (januari - december)

 • Intäkterna för helåret 2023 uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt för helåret 2023 uppgick till -6 828 (-4 349) TSEK
 • Resultatet per aktie för helåret 2023 uppgick till -0,29 (-0,40) SEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Mahvie Minerals har genomfört en riktad emission av aktier om 6,5 MSEK till en grupp kvalificerade investerare
 • Aktieägarna i Mahvie Minerals har hållit extra bolagsstämma 2023-10-18
 • Projektuppdatering av Mo i Rana-projektet
 • Mahvie Minerals har genomfört en riktad emission av aktier och slutför det finansiella åtagandet mot EMX Scandinavia
 • Mahvie Minerals har erhållit analysresultat från den inledande borrkampanjen under våren 2023.
 • Uppdatering av guldprojektet Haveri

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Mineraltillgången i Mo i Rana väsentligt större än förväntat

 

VD-ord

Bäste aktieägare,

Under perioden och året har verksamheten i Mahvie Minerals tagit några rejäla kliv framåt. Finansieringen för Haveri under föregående kvartal har inneburit att planeringen för en kvalificerad utveckling har påbörjats och de inledande studierna ger gott hopp om fortsatt goda resultat. Arbetet utgår från att det är möjligt att hitta en gruvplan som medger brytning av högre halter än de som tidigare finns publicerade. Planeringen för den kommande borrkampanjen är nu i sitt slutskede och vi har börjat att ta in offerter för själva borrningen.

I Mofjellprojektet i Mo i Rana har verksamheten utvecklats i en mycket positiv riktning. Den stora framgången var den uppskattade mineraltillgången, som publicerades efter periodens utgång. Det är något som vi är väldigt glada över. Bolaget presenterade en antagen mineraltillgång på 8,9 miljoner ton vid en zinkekvivalent av 3,8 % Zn. Det skall jämföras med en potential om 5 miljoner ton som tidigare kommunicerats. Zinkekvivaltenter innebär att alla värdemetaller räknas om till zinkhalter genom att använda ingående metallhalter och rådande marknadspris.

Utöver den antagna mineraltillgången kommer ett prospekteringsmål, "exploration target" på mellan 0,6 och 0,7 miljoner ton vid halter mellan 3,5 % och 4,3 % zinkekvivalent (denna typ av relativt osäkra uppskattningar anges regelmässigt med ett intervall) och i anslutning till mineraliseringen finns även betydande områden med stor geologisk prospektivitet som ännu inte har undersökts. Uppskattningen av mineraltillgångarna och den geologiska modell som den bygger på, etablerar Mofjellprojektet, som ett mycket robust projekt med tydlig potential för modern gruvproduktion.

Den uppdaterade mineraltillgångsuppskattningen för Mofjellprojektet och de goda planerings-resultaten i Haveri gör att Bolaget ser positivt på utvecklingen av båda dessa projekt och kan skyndsamt gå vidare med en fortsatt fördjupad projektutveckling. Vi har sett exempel på väl genomförda gruvutvecklingsprojekt nyligen och vi bedömer att Mahvie Minerals också har goda möjligheter att leverera på en ny nivå. Då får vi verkligt hållbar gruvutveckling inom en ekonomiskt försvarbar tidshorisont.

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl 08.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210