Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport fjärde kvartalet 2020-10-01 - 2020-12-31

· Hyresintäkter för perioden uppgick till 24 290 (27 485) tkr

· Driftnetto för perioden uppgick till 22 797 (25 995) tkr

· Periodens resultat uppgick till 129 871 (27 297) tkr

· Koncernen hade per 2020-12-31 likvida medel om 79 704 (25 128) tkr

· Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2020-12-31 till 1 410 300 (1 248 200) tkr

· Koncernens eget kapital per 2020-12-31 om 269 313 (112 875) tkr ger en soliditet på 17,88 (8,77) %

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Johan Åskogh, Business Manager

Mail: [email protected] 

Tel: + 46 8 402 53 81

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)

Mail: [email protected] 

Tel: + 46 8 402 53 87

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021.

Logistri Portfolio 1 AB (publ) i korthet
Logistri Portfolio 1 AB (publ) 559124-1574 är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastighets AB (publ) 559122-8654. Koncernens syfte är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Logistri Portfolio 1 AB (publ) registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) har emitterat en obligation om 725 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat