Kommuniké från årsstämma i Logistri Portfolio 1 AB

Logistri Portfolio 1 AB meddelar idag att dagens bolagsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna och omvalt styrelsen i bolaget.

 Vid bolagsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av räkenskaper
Bolagsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Utdelning
Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning ske lämnas.

Val av styrelse och revisorer
Bolagsstämman beslutade om omval av Patrik von Hacht, Peter Hogren, Mattias Ståhlgren och Lennart Öman till ordinarie ledamöter samt valde Lennart Öman till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget Deloitte valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode
Bolagsstämman beslutade att inget arvode för styrelseledamöterna ska utgå.

Stockholm, 2018-04-09

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD
Tel: + 46 (0) 70 220 15 84
E-post: [email protected]

Om Logistri Portfolio 1 AB (publ)
Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett holdingbolag som ägs av koncernmoderbolaget Logistri Fastighets AB (publ). Bolaget registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är moderbolag i den underkoncern som utgörs av moderbolaget och dotterbolag. Bolaget äger indirekt genom dotterbolag sju fastigheter. Bolagets verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige.

Bolagets fastighetsportfölj omfattar cirka 104 500 kvm uthyrbar area samlade i södra Sverige. Fastigheterna är fullt uthyrda med en återstående hyrestid om cirka 14 år. Byggnaderna är genomgående väl anpassade till hyresgästernas verksamhet och uthyrda till företag som har ledande positioner inom sitt respektive marknads- och produktsegment. Företagen har svenska och övriga nordiska investeringsföretag som ägare, med kompetens och resurser för att tillhandahålla finansiell stabilitet och ge förutsättningar för fortsatt utveckling av de företag som är bolagets hyresgäster.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. För mer information om Logistri, besök gärna www.logistri.se.


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat