REGMAR

Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport fjärde kvartalet 2019-10-01 - 2019-12-31

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 27 485 (12 096) tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 25 995 (11 543) tkr.
  • Resultat före skatt 35 660 (28 119) tkr.
  • Koncernen hade per 2019-12-31 likvida medel om 25 128 (24 033) tkr.
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2019-12-31 till 1 248 200 (614 140) tkr.
  • Koncernens eget kapital per 2019-12-31 om 112 875 (41 363) tkr ger en soliditet på 8,8 (6,5) %.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR-kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 53 94
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
[email protected]

Logistri Portfolio 1 AB (publ) i korthet
Logistri Portfolio 1 AB (publ) 559124-1574 är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastighets AB (publ) 559122-8654. Koncernens syfte är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Logistri Portfolio 1 AB (publ) registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) har emitterat en obligation om 725 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat