Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport fjärde kvartalet 2018-10-01 - 2018-12-31

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 096 tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 543 tkr.
  • Resultat före skatt 28 119 tkr.
  • Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 24 033 tkr.
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-12-31 till 614 140 tkr.
  • Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 41 363 tkr ger en soliditet på 6,5 %.

2019-02-27

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 51 05
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected]

Logistri Portfolio 1 AB (publ) i korthet
Logistri Portfolio 1 AB (publ) 559124-1574 är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastighets AB (publ) 559122-8654. Koncernens syfte är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Koncernen omfattar ca 104 500 kvm uthyrbar area fördelat på sju fastigheter. Logistri Portfolio 1 AB (publ) registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) har emitterat en obligation om 375 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat