REGMAR

Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport juli-september 2020

Perioden 2020-07-01 - 2020-09-30

(Uppgifter för motsvarande period 2019 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 22 061 (23 148) tkr
  • Driftnettot uppgick till 23 882 (21 602) tkr, med en överskottsgrad på 94,3 (93,0) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 136 (8 621) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 8 396 (8 621) tkr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 889 (1 469) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 248 2001 (1 198 140) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 (2,8) gånger

1 Upplysning: Efter periodens utgång har Bolaget erhållit en ny marknadsvärdering av bolagets fastighetsportfölj i samband med påbörjad refinansieringsprocess. Marknadsvärdet uppgår enligt värderingsrapport per 2020-10-21 till 1 409 450 (1 248 200) tkr. Värderingen genomfördes av ett oberoende värderingsföretag, CBRE Sweden AB.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Logistri Portfolio 1 AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Portfolio 1 AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected]

Logistri Portfolio 1 AB (publ) i korthet
Logistri Portfolio 1 AB (publ) 559124-1574 är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastighets AB (publ) 559122-8654. Koncernens syfte är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Logistri Portfolio 1 AB (publ) registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) har emitterat en obligation om 725 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Portfolio 1 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020.
För mer information gällande Logistri Portfolio 1 AB (publ), vänligen besök www.logistri.se


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat