Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport juli-september 2019

Perioden 2019-07-01 - 2019-09-30
(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 23 199 (11 535) tkr
  • Driftnettot uppgick till 21 602 (11 152) tkr, med en överskottsgrad på 93,0 (97,0) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 621 (5 553) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 5 305 (4 355) tkr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 469 (7 848) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 198 140 (600 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,8 (2,8) gånger och belåningsgraden till 60,5 (62,5) %

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected] 

Logistri Portfolio 1 AB (publ) i korthet
Logistri Portfolio 1 AB (publ) 559124-1574 är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastighets AB (publ) 559122-8654, som är koncernmoderbolag. Logistri Portfolio 1 AB (publ) syfte är att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i Stockholm och södra Sverige i goda lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Koncernens fastigheter omfattar från den 18 juni 2019 cirka 171 000 kvm uthyrbar area fördelat på 17 fastigheter med en genomsnittlig återstående hyrestid om tio år. Bolaget har ett säkerställt obligationslån om 725 000 tkr som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2019.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat