Kvartalsrapport juli - september 2018

PERIODEN JULI -SEPTEMBER 2018

  • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 11 354 tkr
  • Driftnetto under perioden uppgick till 11 152 tkr
  • Periodens resultat uppgick till 4 355 tkr

VD-KOMMENTAR TILL PERIODEN
Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats som förväntat och bedrivs med oförändrad inriktning med fullt uthyrda fastigheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Under perioden pågick beslutade investeringar i Örebro Tackjärnet 3 och Jönköping Älgskytten 13. Projekten löper planenligt. Total investering är 10 250 tkr. Hyresintäkten ökar med ca 1 100 tkr per år t o m 2034-12-31 och därefter 435 tkr till 2037-06-14 (hyra i 2018 års värde). Inga väsentliga händelser i övrigt har skett under perioden.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
2019-02-27:    Kvartalsrapport: Kvartal 4, 2018
2019-04-04:    Årsstämma 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 november 2018

Logistri Portfolio 1 AB (publ)
Org.nr: 559124-1574

Lennart Öman 
Styrelseordförande

Patrik von Hacht
Styrelseledamot

Peter Hogren
Styrelseledamot

Mattias Ståhlgren 
Styrelseledamot

Ulf Attebrant
Extern verkställande direktör

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Ulf Attebrant, VD
Mail: [email protected]
Tel: + 46 8 402 53 87

Anna Karnöskog, Business Manager
Mail: [email protected]
Tel: + 46 8 402 53 91

INFORMATION OM MAR

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Logistri Portfolio 1 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018.

LOGISTRI PORTFOLIO 1 AB I KORTHET

Logistri Portfolio 1 AB (publ) 559124-1574 är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastighets AB (publ) 559122-8654. Koncernens syfte är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Koncernen omfattar ca 104 500 kvm uthyrbar area fördelat på sju fastigheter. Logistri Portfolio 1 AB (publ) registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) har emitterat en obligation om 375 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

Bolagets VD är Ulf Attebrant och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat