Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport för perioden 2018-04-01 - 2018-06-30

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 359 tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 499 tkr.
  • Resultat före skatt 5 847 tkr.
  • Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 18 552 tkr.
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-06-30 till 600 000 tkr.
  • Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 15 652 tkr ger en soliditet på 2,6 %.

23 augusti 2018

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Logistri Portfolio 1 AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 51 05 
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Portfolio 1 AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected] 

INFORMATION OM MAR
Informationen i denna kvartalsrapport är sådan information som Logistri Portfolio 1 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.

LOGISTRI PORTFOLIO 1 AB (PUBL) I KORTHET
Logistri Portfolio 1 AB (publ) 559124-1574 är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastighets AB (publ) 559122-8654. Koncernens syfte är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Koncernen omfattar ca 104 500 kvm uthyrbar area fördelat på sju fastigheter. Logistri Portfolio 1 AB (publ) registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) har emitterat en obligation om 375 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

För mer information gällande Logistri Portfolio 1 AB (publ), vänligen besök www.logistri.se 


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat