REGMAR

Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport januari-mars 2020

Perioden 2020-01-01 - 2020-03-31

(Uppgifter för motsvarande period 2019 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 25 408 (12 065) tkr
  • Driftnettot uppgick till 23 981 (11 664) tkr, med en överskottsgrad på (96,7) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 139 (6 093) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 9 388 (4 211) tkr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 311 (-695) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 248 200 (614 140) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 (2,9) gånger

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected]

Logistri Portfolio 1 AB (publ) i korthet

Logistri Portfolio 1 AB (publ) 559124-1574 är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastighets AB (publ) 559122-8654. Koncernens syfte är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Logistri Portfolio 1 AB (publ) registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) har emitterat en obligation om 725 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat