Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport januari-mars 2019

Perioden 2019-01-01 - 2019-03-31

(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 12 065 (11 277) tkr
  • Driftnettot uppgick till 11 664 (11 211) tkr, med en överskottsgrad på 96,7 (97,3) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 093 (5 959) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 211 (4 723) tkr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -695 (9 720) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 614 140 (600 000) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,9 (2,9) gånger och belåningsgraden till 61,1 (62,5) %

16 maj 2019

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected] 

Logistri Portfolio 1 AB (publ) i korthet
Logistri Portfolio 1 AB (publ) 559124-1574 är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastighets AB (publ) 559122-8654. Koncernens syfte är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Logistri Portfolio 1 AB (publ) registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) har emitterat en obligation om 375 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat