REGMAR

Logistea har tecknat villkorat avtal om försäljning av koncernens logistikfastighet Landskrona Örja 1:20

Logistea AB (publ) har i dag ingått villkorat avtal om att avyttra samtliga aktier i sitt fastighetsägande dotterbolag Logistea PropCo AB till dotterbolag till fastighetsfond förvaltad av Blackstone. Köpeskillingen för aktierna baseras på ett överenskommet värde på fastigheten om 841 miljoner kronor.

Avtalet är bl.a. villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma i Logistea AB (publ) den 23 oktober 2020. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen.

Som tidigare kommunicerats till marknaden tecknade Logistea AB (publ) ("Logistea" eller "Bolaget"), den 15 september 2020, en avsiktsförklaring med fastighetsfonder förvaltade av Blackstone om en potentiell avyttring av Bolagets logistikfastighet Landskrona Örja 1:20 till ett underliggande fastighetsvärde om 841 mkr. Parterna har nu ingått villkorat avtal avseende försäljningen. Försäljningen sker genom avyttring av samtliga aktier i det fastighetsägande dotterbolaget Logistea PropCo AB. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 193,3 miljoner kronor. Därutöver kommer Bolaget att erhålla återbetalning av koncernlån om 213,3 miljoner kronor. Totalt erhåller därmed Bolaget 406,6 miljoner kronor.

Transaktionen förutsätter godkännande av Logisteas bolagsstämma. Styrelsen har kallat till en extra bolaggsstämma den 23 oktober 2020 för att sådant godkännande ska kunna erhållas. För ytterligare information, vänligen se kallelsen till denna stämma, som offentliggjordes den 22 september 2020.

Förutsatt att bolagsstämman godkänner transaktionen den 23 oktober 2020 i enlighet med de besltusförslag som framgår av kallelsen, beräknas transaktionen kunna slutföras under innevarande år.

Logisteas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att rösta för ett godkännande av transaktionen vid den extra bolagsstämman den 23 oktober 2020. Försäljningen har föregåtts av en bred och utförlig försäljningsprocess i vilken såväl svenska som internationella investerare har givits möjlighet att lämna bud. Det är styrelsens uppfattning att affären är marknadsmässig och att en försäljning av samtliga aktier i Logistea PropCo AB, och däremed indirekt fastigheten Landskrona Örja 1:20, är det bästa alternativet för Logistea och dess aktieägare.

Förutsatt att bolagsstämman beslutar godkänna transaktionen och denna slutförs, har Logistea för avsikt att verka för att Bolagets tillgångar skiftas ut till aktieägarna och att Logistea avvecklas på för Bolaget och aktieägarna mest fördelaktigt sätt. Styrelsen avser så snart som möjligt att återkomma med mer information om formerna och tidplanen för sådan avveckling av Bolaget och utskiftning till aktieägarna.

Vid en beräkning av vad erhållen köpeskilling och återbetalning av koncernlån motsvarar i lösenpris per aktie måste hänsyn även tas till transaktions och avvecklingskostnader för Bolaget.

Frågan om utskiftning och avveckling kommer inte att avhandlas på bolagsstämman den 23 oktober 2020 utan kommr att underställas aktieägarnas för beslut vid framtida bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: [email protected] alternativt se Bolagets hemsida: www.logistea.se

Denna information är sådan information som Logistea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl 16.10.

Aktierna i Logistea AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, ([email protected], tel: +46 8 528 003 99), som Certified Adviser.

Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag. Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.

För mer information, vänligen besök oss på www.logistea.se

Bifogade filer

Logistea_Pressrelease.pdf

Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB