REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LOGISTEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Logistea AB (publ), org.nr 559098 - 0909, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 oktober 2020, kl. 15.00 i Advokatfirman Glimstedts lokaler på Strandvägen 7A, Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 oktober 2020, dels anmäla deltagande till bolaget senast måndagen den 19 oktober 2020. Anmälan kan göras per e-post till [email protected] eller per post till adress Logistea AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar (se nedan under "Övrigt").

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta vid stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast torsdagen den 15 oktober 2020. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om godkännande av avyttring av samtliga aktier i Logistea PropCo AB.
 8. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning.
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår:

 • att styrelsens ordförande Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
 • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
 • att bolagsstämman godkänner en avyttring av samtliga aktier i Logistea PropCo AB, org.nr 559099-8992, och indirekt fastigheten Landskrona Örja 1:20, på de huvudsakliga villkor som framgår av bolagets pressmeddelande publicerat den 15 september 2020 ("Avyttringen") (p. 7).
  Styrelsen bemyndigas att genomföra Avyttringen och förhandla fram dess slutgiltiga villkor. Avyttringen får dock inte fullbordas förrän den nya bolagsordningen, enligt punkten 8 på dagordningen, har registrerats hos Bolagsverket.
  Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt styrelsens förslag enligt punkten 8 på dagordningen
 • att § 3 i bolagsordningen ska lyda enligt följande (p.8):
  "Bolaget ska direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet alternativt, efter det att bolaget direkt eller indirekt avyttrat samtliga sina fastigheter, förvalta bolagets likvida medel."
  För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
  Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även godkänner Avyttringen enligt styrelsens förslag enligt punkten 7 på dagordningen.

Övrigt
Handlingar

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt under minst två veckor innan stämman hos bolaget, med adress c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg, samt hållas tillgängligt på bolagets hemsida (www.logistea.se) och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den extra bolagsstämma denna kallelse avser. För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2020

Logistea AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00,
e-mail: [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2020 kl. 16.00 CEST.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, ([email protected], tel: +46 8 528 003 99), som Certified Adviser.

Verksamheten
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.

För mer information, vänligen besök oss på www.logistea.se.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB