REGMAR

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021

JULI - SEPTEMBER 2021

  • Resultatet före skatt uppgår till 15 mkr om engångsposter exkluderas (kostnader för börsnotering) samt innehavet i Ivisys marknadsvärderas (värdet vid utköp från börsen).
  • Resultatet före skatt för perioden juli - september uppgår till -21 mkr.
  • Under perioden fortsatte vi att investera i Ivisys och påbörjade process för tvångsinlösen av kvarvarande aktier.

JANUARI - SEPTEMBER 2021

  • Resultatet före skatt uppgår till 62 mkr om engångsposter exkluderas (kostnader för börsnotering) samt innehavet i Ivisys marknadsvärderas (värdet vid utköp från börsen).
  • Resultatet före skatt för perioden januari - september uppgår till -23 mkr.

VÄNSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2021

  • Omvända förvärvet av Athanase Tech genomfördes och bolagsnamnet ändrades till Athanase Innovation.
  • Godkändes för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och första dagen för handel var 30 september.
  • Genomförde en riktad nyemission om 650 MSEK villkorad av beslut på extra bolagstämma i oktober.

VÄSENTLIGA HÄNDLER EFTER RAPPORTPERIODENS UTÅNG

  • Extra bolagstämma beslutade att godkänna riktad nyemission om 650 MSEK.
  • Kvarvarande aktier i Ivisys förvärvades genom tvångsinlösen och ägarandel uppgår därefter till 100%.

DANIEL NYHRÉN EDEEN, VD, KOMMENTAR:

"Athanase Innovations första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var den 30 september i år. Vi är en alternativ förvaltare vars affärsidé är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom artificiell intelligens, automation och digitalisering. Under perioden genomförde vi en nyemission om 650 mkr med stöd från existerande och även nya aktieägare, vilket vittnar om ett starkt stöd för vår affärsidé.

Vi har under tredje kvartalet genomfört den första onoterade investeringen i samband med att Ivisys köptes ut från börsen. Ivisys är aktiva inom industriella visionssystem och erbjuder lösningar för feldetektering, verifiering och precisionsmätning där systemen bygger på en patenterad mjukvara. Ivisys huvudsakliga produkt, Pallet Inspector, har en totalmarknad på ca SEK 50 mdkr. Efterfrågan växer snabbt och bara i tredje kvartalet har bolaget identifierat affärer om 150 mkr.

I skrivande stund är vi olika faser av "due diligence" på drygt 100 bolag. Samtliga bolag befinner sig inom de nischer vi identifierat som mest intressanta. Tonvikten av bolagen ligger inom det vi kallar disruptiv innovation. I denna nisch finns bolag som har digitaliserat en existerande affärsmodell och gjort den mer effektiv.

Ett stort antal av bolagen vi utvärderar för investeringar är baserade i USA. Vi tror att sannolikheten för framgångsrika investeringar i amerikanska bolag ökar med lokal närvaro och vi har därför beslutat att etablera ett kontor i New York. Vi har påbörjat rekryteringsprocessen och bedömer att vi kommer att vara igång med verksamheten i USA under första kvartalet nästa år.

Athanase Innovation har en stabil grund att stå på med en stark balansräkning, intäktsströmmar från en fond på 1,2 mdkr, en lång lista med spännande investeringar samt lansering av nya fonder. Vi avser också att stärka vår organisation på investeringssidan med ett par personer för att ytterligare accelerera tillväxten."

Delårsrapporten samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://investor.athanaseinnovation.com/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Nyhrén Edeen, VD
Telefon: +46 76 850 6020
E-mail: [email protected]

Malin Norrmann, CFO & IR-ansvarig
Telefon: +46 70 678 8500
E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Denna information är sådan som Athanase Innovation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021 kl. 8:30.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; [email protected], www.mangold.se.

Om Athanase Innovation

Athanase Innovation är en alternativ förvaltare med exponering mot såväl privata som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom artificiell intelligens, automation och digitalisering. Bolaget har en stark balansräkning samt intäktsströmmar från en fond på ca 1,2 mdkr. Vi planerar att lansera ytterligare fonder där det egna kapitalet kommer att utgöra startkapital. Det innebär att en ny fond har ett signifikant "seed"-kapital från dag ett som möjliggör snabbare kapitalresning samt investeringar i onoterade innovativa teknikbolag. Det här kommer vara ett attraktivt erbjudande för framför allt små och mellanstora institutioner samt konsumenter, då dessa investerare ofta har svårt att få exponering mot den här typen av investeringar.


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB