REG

Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Lipigon har fastställts och teckningsperioden inleds den 4 december 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under april 2023. En (1) unit bestod av sju (7) nya aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 4 december 2023 till och med den 15 december 2023 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 november 2023 till och med den 29 november 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,50 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,406 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,30 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 4 december 2023 till och med den 15 december 2023.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 december 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 december 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 december 2023.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 30 mars 2023 finns att tillgå på Bolagets hemsida www.lipigon.se. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:
Teckningsperiod: 4 december - 15 december 2023.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 13 december 2023.

Emissionsvolym: 51 232 476 teckningsoptioner av serie TO2 berättigande till teckning av 51 232 476 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kan antalet aktier öka med upp till 51 232 476, från 80 015 646 till 131 248 122 och aktiekapitalet att öka med upp till cirka 5 773 269,46 SEK, från cirka 9 016 778,44 SEK till cirka 14 790 047,90 SEK.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 15 december 2023, alternativt inte avyttras senast den 13 december 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Förtryckt anmälningssedel kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.lipigon.se och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Utfall
Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 19 december 2023. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Lipigon.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Lipigon i samband med optionslösen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: [email protected]
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon
Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedelskandidaten Lipisense® mot förhöjda triglycerider där fas II-studier planeras under Q1 2024, ett RNA-läkemedelsprojekt mot lungskada, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.  Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Lipigon i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68