Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB

Organisationsnummer 556810-9077
Bransch Sjukvård

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc.

Besöksadress Tvistevägen 48 C
Postadress Umeå

Webbplats

www.lipigon.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Stefan K. Nilsson VD och medgrundare
Hugo Petit CFO
Stefan Pierrou Utvecklingschef

Styrelse

Lars Öhman Styrelseordförande
Johannes Hulthe Styrelseledamot
Jessica Martinsson Styrelseledamot
Eva Pinotti Lindqvist Styrelseledamot
David Westberg Styrelseledamot

Bolagsordning

Förslag till ny bolagsordning i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077

1. Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Lipigon Pharmaceuticals AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet skall vara forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel för patienter med blodfettsrubbningar och andra metabola sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

3. Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Umeå kommun.

4. Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 7 870 475 kronor och högst 31 481 900 kronor.

5. Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 69 843 262 och högst 279 373 048.

6. Styrelsen Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter, vilka utses på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. Revisorer Bolaget skall ha en (1) revisor. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8. Årsstämma Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall bolaget hålla årsstämma. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt (i förekommande fall) styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 §.
7. Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Beslut om antal styrelseledamöter.
9. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).
10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Kallelse till bolagsstämma Kallelse till ordinarie eller extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas: tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra stämma: tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

10. Deltagande på bolagsstämma Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december. 12. Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Lipigon_Bolagsordning_2023-03-30.pdf

Om Lipigon

Webbplats
www.lipigon.se
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Lipigon via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn LPGO ISIN-kod SE0015382072 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Stefan K. Nilsson VD [email protected] +46 70 578 17 68